คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรเมษฐ์ ทองสม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวิชญ์ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรมิตา สายเพชร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ จันหุณี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิรา ปัญญาวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวิศา เพชรดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอพรรณิการ์ คันทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมริสา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเสกข์ ช่างสลัก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญาดา เมืองรอด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ผลลาภ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ผลลาภ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรีวัฒน์ สุทธิช่วย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภา สงสัย
ตำแหน่ง : งานปฏิคม ฝ่ายอำนวยการและการคลัง งานบันทึกการประชุม ฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชราภรณ์ สมรักษ์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา เวชสุนทร
ตำแหน่ง : งานบัญชี ฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิญา ทองจันทร์
ตำแหน่ง : งานการเงิน ฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา นะทอง
ตำแหน่ง : งานโครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรันธร เทพทอง
ตำแหน่ง : งานแผนปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐาพร เสียงเพราะ
ตำแหน่ง : งานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค สุขสบาย
ตำแหน่ง : งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ งานพิธีกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานแนะแนว งานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ขนอม
ตำแหน่ง : งานกลุ่มสาระฯ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรมน สุระนันท์
ตำแหน่ง : งานระเบียบวาระ ฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราธิป จอมทอง
ตำแหน่ง : งานจัดสถานที่ประชุม ฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกวลิน ขุนหลัด
ตำแหน่ง : งานดูแลเอกสาร/จัดทำเอกสาร ฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์รวี มูณี
ตำแหน่ง : งานประสานงานกับสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชนน มาศปัน
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐาพร เสียงเพราะ
ตำแหน่ง : งานพยาบาล ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิสรา แซ่เดี่ยว
ตำแหน่ง : งานโภชนาการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรชัช พริกแดง
ตำแหน่ง : งานสารวัตรนักเรียน ฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ งามโฉม
ตำแหน่ง : งานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนโชติ หนูจิต
ตำแหน่ง : งานจราจรและความปลอดภัย
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช หวังสุข
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัณย์พร จังโสภานิชย์
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสารธาร ทองประพันธ์
ตำแหน่ง : งานจัดสถานที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ บาลโรย
ตำแหน่ง : งานจัดอาหาร ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ใจซื่อ
ตำแหน่ง : งานดูแลอุปกรณ์เบิกจ่าย ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส ทองศรี
ตำแหน่ง : งานเผยแพร่กิจกรรม งานเว็บไซต์/เพจ และสื่อออนไลน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัสยา คงนุ่น
ตำแหน่ง : งานเสียงตามสาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรมน สุระนันท์
ตำแหน่ง : งานพิธีกรหน้าเสาธง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติวุฒิ อินนุพัฒน์
ตำแหน่ง : งานรักษาความสะอาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริณัฐ พิชัยฤกษ์
ตำแหน่ง : งานประหยัดพลังงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/3