คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ
สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม
ปรัชญาโรงเรียน

            การศึกษา คือ ชีวิต ( สิกขนํ ชีวิตํ โหติ )