กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมจิตร แสงเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายภูวนาท ถนิมกาญจน์
ครู คศ.1