กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพชรี นาคแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสมใจ สุขแจ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิตยา จงกล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.Emmanuel Ajong Tibah
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนฤมล มาศเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกรรณิกา ทองคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกานดา ชูพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายฮานีฟ ฮามิด เชค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวผกามาศ รัตนบุษยาพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6