กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอังคณา จงรักวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพชรมน พรหมคีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

กฤษณะ สุขพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารดา พรหมดวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนก บัวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวโสรยา เอียด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวประภาภรณ์ กลึงผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุธิดา ชนะดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนิกานต์ ธรรมจิตต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีระพันธ์ ชูพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายณฐพงศ์ บำรุงวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช

นางสาวเกศินี สุวรรณจินดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช

นางสาวสุภัสสร กาญจนวิวิญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช

นายศิวกร สอาดฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช

นายณัฐพงศ์ ทองมีสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช