กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : asdasdsd
อีเมล์ : asdasdsd

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวโสรยา จันทร์ชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5