ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
15 พ.ค. 66 ถึง 16 พ.ค. 66 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ม.4
http://www.khanompittaya.ac.th/news-detail_7411_295754 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการตามคำสั่ง
14 พ.ค. 66 ถึง 15 พ.ค. 66 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ม.1
http://www.khanompittaya.ac.th/news-detail_7411_295754 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการตามคำสั่ง
10 พ.ค. 66 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 เม.ย. 66 ถึง 03 พ.ค. 66 เรียนปรับพื้นฐานโรงเรียนขนอมพิทยา ม.1 ม.4
โรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการตามคำสั่ง
30 มี.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
30 มี.ค. 66 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
29 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
29 มี.ค. 66 ถึง 30 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบและยืนยันสิทธิ์นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
15 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
11 มี.ค. 66 ถึง 12 มี.ค. 66 รับสมัครสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
10 มี.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
09 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
05 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
24 ก.พ. 66 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
14 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66 รับสมัครสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
สมัครคลิก http://www.register.in.th/index.php?school_id=80101197 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ. 66 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
06 ก.พ. 66 ถึง 08 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
18 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.สตูล
16 ม.ค. 66 กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2566
โรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม
29 ธ.ค. 65 กิจกรรม เถลิงศกดิถี สวัสดีปีใหม่ 2566
26 ธ.ค. 65 ถึง 28 ธ.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ธ.ค. 65 กิจกรรม Khanompittaya Christmas Festival
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 พ.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี ๒๕๖5 “หัตถศิลป์สืบสาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเมืองนคร เกียรติขจรสู่สากล” วันพุธที่ 1๖ พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ภาคเรียนที่ 2/2565
หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา
27 ต.ค. 65 ถึง 28 ก.พ. 66 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนขนอมพิทยา
12 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
อ่านราละเอียด http://www.khanompittaya.ac.th/news-detail_7411_272847
ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
02 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1/1 1/3 และ 4/1
http://www.khanompittaya.ac.th/news-detail_7411_272823
โรงเรียนขนอมพิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ
02 เม.ย. 65 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
30 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
26 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
21 มี.ค. 65 ประกาศรายชื้อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
12 มี.ค. 65 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP
10 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
07 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
07 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2564
07 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP
03 มี.ค. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียน ม.4, 5
02 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP
28 ก.พ. 65 ถึง 01 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียน ม.1, 2
โรงเรียนขนอมพิทยา
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนขนอมพิทยา สทศ.
23 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษษต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1 และ ม.4
21 ก.พ. 65 ถึง 22 ก.พ. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3, 6
โรงเรียนขนอมพิทยา
13 ก.พ. 65 สอบ O -NET ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนขนอมพิทยา สทศ.
01 ก.พ. 65 กิจกรรมวันตรุษจีน 春节快乐
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ออนไลน์
27 ธ.ค. 64 ถึง 29 ธ.ค. 64 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
รูปแบบออนไลน์
13 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
01 ธ.ค. 64 ถึง 03 ธ.ค. 64 นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” (Smart Solutions for Life) โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” (Smart Solutions for Life) โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ลงทะเบียนได้ที่ Link https://knlcscifest.com/#/index หรือสแกนQR Code ค่ะ กิจกรรมต่างๆจะเริ่มชมได้ วันที่ 24 เวลา 9.00 นะคะ ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกเป็นกล่องข้าวEGCOรักษ์โลก JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
23 พ.ย. 64 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา
รูปแบบออนไลน์
05 พ.ย. 64 นักเรียน ม.1 - 6 รับวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ร.พ.ขนอม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงพยาบาลขนอม การแต่งกายด้วยชุดพละ รองเท้าผ้าใบ
01 พ.ย. 64 ถึง 02 พ.ย. 64 นักเรียนแต่ละระดับชั้นรับหนังสือเรียนและสมุด ตามกำหนดการตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
29 ต.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป ทางออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง งานรับนักเรียน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มงานบริหารวิชาการ
24 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
19 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTP, MLP ชั้น ม.1 และ ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
10 มี.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขนอมพิทยา
05 มี.ค. 64 กิจกรรม Open House เปิดบ้านขนอมพิทยา
28 ก.พ. 64 สอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนขนอมพิทยา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
09 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 มิ.ย. 63 การมอบตัวเพื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา
08 มิ.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัคร online
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปี่ที่ 5
โรงเรียน งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ. 63 ถึง 20 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียน งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
ม.ต้น ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ม.ปลาย ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอขนอม ประจำปี 2562
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขนอมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงกวีเอกของไทย
โรงเรียนขนอมพิทยา
18 มิ.ย. 62 ถึง 19 มิ.ย. 62 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจการนักเรียน
26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 งานแข่งขันมัธยมวิชาการ

27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กีฬากรีฑาอำเภอขนอม

14 พ.ค. 58 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2558

09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4

08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1

01 เม.ย. 58 สอบเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558

14 ส.ค. 57 ถึง 16 ส.ค. 57 แข่งมัธยมวิชาการ

23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 กีฬา-กรีฑาอำเภอ 2557

01 ก.ค. 57 สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่

23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 กีฬาสี

28 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ธุดงคสถานนครธรรม อ.พระพรหม
22 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

27 ธ.ค. 56 กิจกรรมทำบุญและการแสดงวันปีใหม่

ชุดนักเรียน
11 ธ.ค. 56 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางส่งครูนพรัตน์ นวลจันทร์ ย้ายไปทำการสอนที่ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

20 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ระดับภาค

21 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23

12 ส.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระ12ส.ค. ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม

08 ส.ค. 56 นักเรียนชั้นม.6เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

24 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรม

17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กีฬา-กรีฑา อำเภอขนอม
ณ สนามกีฬาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
08 ก.ค. 56 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

ชุดข้าราชการ