เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช ข.พ.


ข.พ.สถาบันประสาทวิทย์   ทั่วทุกทิศกล่าวนามความยิ่งใหญ่

เกียรติมั่นคงศักดิ์ชื่อเกริกไกร    ขนอมพิทฯเลิศพิไลในจิตเรา

ผองเราภาคภูมิใจยิ่งนัก   ได้ผูกรักร้อยใจรวมกันเข้า

มีวินัยไม่เกียจคร้านงานหนักเบา   คติเราการศึกษาคือชีวิต

คุณธรรมถือนำหน้า   มีจรรยาไม่พาลผิด

กีฬาดีเน้นเชื่อมมิตร    พร้อมจิตสรรค์เติมเสริมค่าคน

เชิดชูขนอมพิทฯคงคู่ฟ้า    แกร่งกล้าศรัทธามิมัวหม่น

เทิดศักดิ์ศรีเหนือเกล้าเราทุกคน เหลืองม่วงดลใจทุกดวงเป็นหนึ่งเดียว

เพลง ถิ่น ข.พ.


         ถิ่น ข.พ.นี้เราฝากชีวี     ด้วยจิตศรัทธามั่นอันยิ่งใหญ่

   ได้เข้ามาเรียนเราแสนภูมิใจ         เหลืองม่วงเกริกไกรใฝ่ในความดี

   เราเลือดเดียวกันรักมั่นกลมเกลียว      สนิทสนมเหมือนดั่งน้องพี่

   ผูกพันวิญญารักสามัคคี                     เร่งหาวิชาไม่ท้อไม่บ่น

   ยึดคุณธรรมน้อมนำใจตน                  บากบั่นอดทนฝึกฝนพัฒนา

   ขนอมพิทยาสมญาสมศักดิ์             ขอเทิดเกียรติภักดิ์พิไลล้ำค่า

   สมเป็นแหล่งวิทย์ประสิทธิ์วิชา            อบรมจริยาแก่ชนนิรันดร์

เพลง รั้วเหลืองม่วง


รั้วเหลืองม่วงที่พวกเราเข้ามาอยู่    งามเลิศหรูสมเป็นแหล่งศึกษา

มั่นวินัยใฝ่คุณธรรมล้ำวิชา    เราซึ้งในคุณค่าสถาบัน

ตาลคู่ยืนสูงเด่นเป็นสง่า   กระถินณรงค์งามตาดอกเหลืองนั้น

ใบดกหนาโค้งเรียวราวเสี้ยวจันทร์    ทิวสนสวยกล่อมฝันนิรันดร์มา

เราทุกคนภาคภูมิใจในเหลืองม่วง    รักแหนหวงผูกพันกันแน่นหนา

เกียรติศักดิ์เทิดทูนไว้ไม่แรมลา    ด้วยศรัทธาสถาบันอันวิไล