กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจตุพร สุจเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางคุณาพร สิงหเดชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 084-2463832
อีเมล์ : kunaporn.may@gmail.com

นางสาวอิงอร พิมเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุวิณี วาระเพียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัชยา แซ่ตั้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอธิวัฒน์ จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2