กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชนาธิป สวนจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุบิน แก้วเทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเบญญาภา ยังชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4