พันธกิจ / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / เป้าหมาย
๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนขนอมพิทยาจะเป็นโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำอำเภอ
มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชา