กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายทวีสิทธิ์ คงช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายศิริชัย นพพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรเพ็ญ ชูชีพ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : ช่วยราชการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

นางสาวณรัฐศิตานัน รัญจุล
ครูอัตราจ้าง