กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายทวีสิทธิ์ คงช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายศิริชัย นพพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณรัฐศิตานัน รัญจุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววิกานดา ทองคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุราษฎร์ธานี

นางสาววรรณวลี ไหมศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวอนิฐา สมบัติมาก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุราษฎร์ธานี

นายธีรศักดิ์ เงินสองศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุราษฎร์ธานี