คณะผู้บริหาร

นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0857989632

นางศุภัทรชา วงค์สว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0866670206

นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุบิน แก้วเทพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางคุณาพร สิงหเดชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน