คณะผู้บริหาร

นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศุภัทรชา วงค์สว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายสุบิน แก้วเทพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางคุณาพร สิงหเดชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางรวิวรรณ อังคณานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน