สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน


พระนารายณ์ประทับบนอนันตนาคราช
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ม่วง
 - สีเหลือง หมายถึง ความคิดและปัญญา
 - สีม่วง หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น
  - สีเหลือง ม่วง หมายถึง การใช้ความคิดและปัญญาในการกระทำใด ๆ ด้วยความสุขุมเยือกเย็น

อักษรย่อ
ข.พ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน