ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พัวพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี ( 1/05/2524 ถึง 1/07/2528 )
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน จารุภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี ( 1/07/2528 ถึง 25/07/2532 )
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ชามทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี ( 25/07/2532 ถึง 9/11/2535 )
ชื่อ-นามสกุล : นายวิญญู ใจอารีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี ( 9/11/2535 ถึง 11/10/2536 )
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แสนภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี ( 12/10/2536 ถึง 13/03/2539 )
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ภักดีชน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี ( 14/03/2539 ถึง 18/10/2543 )
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยดา ชุมวรฐายี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี ( 18/10/2543 ถึง 26/10/2547 )
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี ( 27/10/2547 ถึง 2/04/2549 )
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รัตนสุภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ปี ( 3/04/2549 ถึง 12/12/2555 )
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เพชรดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ( 12/12/2555 ถึง -3/11/2558 )
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 /11/ 2558 - 28/06/2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29/06/2561-16/11/63
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติกร รักสองหมื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/11/63 - 9/10/65
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4/10/65 - ปัจจุบัน