กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพัณณิตา มณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพงษ์พันธ์ ชูศรี
ช่วยราชการ สพม.นครศรีธรรมราช

นายภูมิ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภัทรวดี ทองสม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.นครศรีธรรมราช