ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนขนอมวิทยาคมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2515        โดย นายชาญวิทย์  ลัคนาโฆษิต รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ได้อาศัยโรงธรรมของวัดเขาขนอมเป็นที่เรียน  ในช่วงที่เปิดเรียนอยู่นั้น ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งสละแรงงานช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนครึ่ง เป็นอาคารมุงกระเบื้องคิดเป็นเงิน จำนวน 14,000 บาท
            ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2515  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอดิศักดิ์  วิชาชู ตำแหน่ง     อาจารย์ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง      นายเสรี สันโดษ  อาจารย์ 2 โรงเรียนขนอมวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2518 นายเสรี  สันโดษ  ขอย้ายไปสอนที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  อำเภอท่าศาลา กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งนายสมคิด พัวพันธ์  ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา               มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขนอมวิทยาคม  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2521
            เมื่อรวมโรงเรียนขนอมวิทยาคมกับโรงเรียนขนอมเข้าด้วยกันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขนอมพิทยา โดยแยกเรียนเป็น 2 แห่ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, 4, 5 และ 6             เรียนที่โรงเรียนขนอมพิทยา (โรงเรียนขนอมพิทยา 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนที่โรงเรียนขนอม (โรงเรียนขนอมพิทยา 2) การรวมโรงเรียนทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน โดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อคือ นายประวิง       เดือนจำรูญ นางกุ้ง  เดี่ยววานิช  นางแปลก  ประสิทธิ์  นางแจ้ง  มีสุข  นางหนูเลี้ยว  จริยะวัฒนา  นายเหลี่ยม       มีเมือง  นายร้อย  ขนอม  นางหนูกัน  มีเมือง และนางพัว  โสมปาน
           โรงเรียนขนอมพิทยามีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เปิดสอนครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ฃ
1.นายชาญวิทย์          ลัคนาโฆษิต 
2.นายอดิศักดิ์            วิชาชู
3.นายเสรี                 สันโดษ
4.นายสมคิด              พัวพันธ์
5.นายโยธิน              จารุภูมิ
6.นายวินัย                ชามทอง
7.นายวิญญู              ใจอารีย์
8.นายจรูญ               แสนภักดี
9.นายประสิทธิ์          ภักดีชน
10. นางนิยดา              ชุมวรฐายี
11. นายวิจิตร              รอดภัย
12. นายอนันต์             รัตนสุภา
13. นายสุนทร              เพชรดี
14. ว่าที่ร้อยตรีสมพร      แก้วคง
15. นายสิทธิพร            นิลพัฒน์
16.นายสันติกร       รักสองหมื่น