หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรห้องเรียน
โรงเรียนขนอมพิทยา เปิดสอนในระดับ
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 ประเภทห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTP ห้องเรียนนำร่อง MLP และหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป 
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1
  • มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 1 ห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กับโรงเรียนขนอมพิทยา  และ 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์   ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์-ภาษา และห้องเรียนแผนสังคมฯ-ภาษา

  • มัธยมศึกษาปีที่ 4
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6

      ดูรายละเอียดหลักสูตร ม.1-3
 https://drive.google.com/file/d/10FEILElWNO5wTMpuDv8F85Y4yjifcr4G/view?usp=sharing


  ดูรายละเอียดหลักสูตร ม.4 - 6 https://drive.google.com/file/d/1OQczugfuNaGPxGKN3G-KLYGK_PIpZ6u3/view?usp=sharing