โครงสร้างการบริหารราชการ
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนขนอมพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน