กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์
งานแนะแนว

นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่
งานแนะแนว

นางสาวพัณณิตา มณี
งานแนะแนว

นายภูมิ ธรรมรัตน์
งานแนะแนว