ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2566 ชาว ข.พ. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับ นายกฤช จรุงเดช นักเรียนชั้น ม.5/2 (อ่าน 49) 27 พ.ค. 66
25 พฤษภาคม 2566 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าขนอมพิทยา ให้เกียรติพบปะนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า (อ่าน 47) 27 พ.ค. 66
18 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (อ่าน 57) 22 พ.ค. 66
18 พฤษภาคม 2566 ชาว ข.พ. ยินดีต้อนรับครูอุดมศักดิ์ ไชยสาร สู่รั้วเหลืองม่วง (อ่าน 53) 22 พ.ค. 66
15 - 16 พฤษภาคม 2566 นักเรียน ม.4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ณ วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 44) 22 พ.ค. 66
14 - 15 พฤษภาคม 2566 นักเรียน ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ณ วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 53) 22 พ.ค. 66
12 - 13 พฤษภาคม 2566 ข.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว 9 วPA และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (อ่าน 47) 22 พ.ค. 66
10 พฤษภาคม 2566 ข.พ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 34) 22 พ.ค. 66
โรงเรียนขนอมพิทยาได้สนับสนุนและรณรงค์ให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยความสมัครใจ มากกว่าร้อยละ 90 (อ่าน 42) 17 พ.ค. 66
14 - 16 พ.ค. 2566 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ณ วัดธารทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 653) 05 พ.ค. 66
24 เมษายน 2566 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนนิกานต์ เกิดดำ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15 (อ่าน 179) 25 เม.ย. 66
27 - 28 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 2566 นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 อ่านตารางเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 157) 19 เม.ย. 66
3 - 12 เมษายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MLP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 89) 12 เม.ย. 66
5 เมษายน 2566 ครูจิตอาสา รร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล เป็นวิทยากรสอนศิลปะและวาดภาพปรับภูมิทัศน์โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 197) 08 เม.ย. 66
3 เม.ย. 2566 ชาว ข.พ. ร่วมแสดงความยินดีกับครูนิตยา จงกล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี (อ่าน 178) 08 เม.ย. 66
31 มี.ค. 2566 ทีมนักกีฬา ข.พ. เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย กีฬาเซปักตะกร้อลอดห่วง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ.2566 (อ่าน 192) 01 เม.ย. 66
30 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา รับมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 194) 01 เม.ย. 66
29 ม.ค. 2566 ข.พ. ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ครูนครฯ พบสมาชิก (อ่าน 162) 01 เม.ย. 66
25 มีนาคม 2566 โรงเรียนขนอมพิทยาจัดสอบนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 210) 25 มี.ค. 66
24 มีนาคม 2566 ข.พ. ต้อนรับคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 (อ่าน 151) 25 มี.ค. 66
21 มีนาคม 2566 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมนักกีฬา ข.พ. ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ.2566 (อ่าน 154) 25 มี.ค. 66
20 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่บุญชู คลิ้งทอง (อ่าน 158) 25 มี.ค. 66
20 มีนาคม 2566 งานนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 149) 25 มี.ค. 66
17 มี.ค. 2566 ข.พ. จัดประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 162) 20 มี.ค. 66
16 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (อ่าน 155) 20 มี.ค. 66
14 มี.ค. 2566 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 50,000 บาท ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (อ่าน 156) 20 มี.ค. 66
14 มี.ค 2566 ข.พ. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 155) 14 มี.ค. 66
11 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 191) 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 163) 12 มี.ค. 66
9 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์จีน นักเรียนชั้น ม.2/5 (อ่าน 181) 12 มี.ค. 66
8 - 9 มี.ค. 2566 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตร SMTP) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่าน 155) 12 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 167) 12 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial (อ่าน 155) 12 มี.ค. 66
3 มี.ค. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 140) 12 มี.ค. 66
1-4 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยาเป็นสนามจัดสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 124) 12 มี.ค. 66
9 มี.ค. 2566 กำหนดบันทึกข้อมูลมอบตัวผู้สอบได้ห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ คลิกอ่าน... (อ่าน 153) 08 มี.ค. 66
23 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (อ่าน 193) 25 ก.พ. 66
19 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช (อ่าน 165) 19 ก.พ. 66
18 - 19 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยาเข้าร่วมโครงการ“ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล” รุ่นที่ 2 ณ แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 173) 18 ก.พ. 66
17 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรม เปิดถิ่นสถานการศึกษา ขนอมพิทยาปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 181) 17 ก.พ. 66
15 ก.พ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 176) 15 ก.พ. 66
15 กุมภาพันธ์ 2566 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 179) 13 ก.พ. 66
17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเปิดถิ่นสถานศึกษา ขนอมพิทยาปริทัศน์ Open house ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 169) 13 ก.พ. 66
8 - 10 ก.พ. 2566ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการในพระดำริพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ หาดคอเขา อ.ขนอม (อ่าน 162) 13 ก.พ. 66
7 ก.พ. 2566 นักเรียนขนอมพิทยา เข้าร่วมการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 153) 13 ก.พ. 66
6 ก.พ. 2566 นักเรียนขนอมพิทยา ร่วมการแข่งขัน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 (อ่าน 145) 13 ก.พ. 66
6-8 ก.พ. 2566 ข.พ. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้น ม.1 - 3 (อ่าน 151) 13 ก.พ. 66
4 - 6 ก.พ. 2566 นักเรียนขนอมพิทยา ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 128) 13 ก.พ. 66
โรงเรียนขนอมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ก.พ. 2566 (อ่าน 200) 11 ก.พ. 66
4 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อมณี เอี่ยมศิริ บิดาของครูวิไลวรรณ เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 228) 05 ก.พ. 66