ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ม.อ.วิทยาเขตสุราฎร์ธานี กับโรงเรียนขนอมพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 3
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.47 KB 127
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.09 KB 134
โรงเรียนขนอมพิทยาได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 - 2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.82 KB 111
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ตามภารกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.29 KB 120
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.67 KB 104
>คู่มือการบริหารราชการโรงเรียนขนอมพิทยา และพรรณนางานกลุ่มบริหาร 160
>ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัดpng 206
ตราประจำโรงเรียนขนอมพิทยาแบบชัด jpg JPEG Image ขนาดไฟล์ 499.67 KB 159
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน -ฉบับสี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 125
กลุ่มบริหารวิชาการ
>แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 179
แบบภาคผนวกการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.6 KB 152
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 214.94 KB 267
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 107.57 KB 171
หน้าปกสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ ฉบับสรุปอัตโนมัติ 2 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 490.08 KB 109
>แบบรายงานการแก้ 0,ร,มส 48428
แบบฟอร์มอนุมัตแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 48562
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนขนอมพิทยา ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.81 KB 1
ฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 48
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 51
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 47
>แบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564 117
>คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 48475
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.56 KB 11
รายชื่อบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย.65 (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 24.13 KB 5
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.27 KB 4
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 18.55 KB 2
ใบลา และใบแลกเปลี่ยนคาบสอน PDF (ข้อมูล ณวันที่ 11 พ.ย. 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 13
ใบลา และใบแลกเปลี่ยนคาบสอน Word (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 65) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 8
ปก รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 11
บันทึกข้อความ คำนำ สารบัญ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ Word Document ขนาดไฟล์ 28.99 KB 8
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65 Word Document ขนาดไฟล์ 165.02 KB 11
>เอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 109
แบบขออนุญาตไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48553
กลุ่มบริหารทั่วไป
>คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ COVID - 19 115
กลุ่มริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความขอเบิกกระดาษ A4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.98 KB 1
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-5001-100000 word Word Document ขนาดไฟล์ 48.78 KB 4
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-5001-100000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 7
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-ต่ำกว่า-5000 word Word Document ขนาดไฟล์ 109.44 KB 2
แบบฟอร์มจัดจ้างเล็ก-ต่ำกว่า-5000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.07 KB 8
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-5001-100000 word Word Document ขนาดไฟล์ 48.17 KB 5
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-5001-100000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.74 KB 3
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-ต่ำกว่า-5000 word Word Document ขนาดไฟล์ 148.03 KB 5
แบบฟอร์มจัดซื้อเล็กฟ้า-ต่ำกว่า-5000 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.56 KB 5
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 19.81 KB 43
รายการสินค้า ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 36
คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.89 KB 48419
ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอม 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 147.32 KB 48330
แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 48452
turbo c++ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.47 MB 48566
>Adobe Dreamweaver CS6 48230
MSWLOGO RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.35 KB 48291
>โปรแกรมภาษาซี 48558
อื่นๆ
>โปรแกรมภาษา c 48317
>Immune Army ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกาย 48211